نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه در صراط مستقیم باشند

سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن (انتخاب افراد متعهد برای مجلس)
ساعت ۹ شب ۱۸ فروردین ۱۳۵۸/ ۹ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه در صراط مستقیم باشند

شما در این رفراندم شرکت کردید، و رفراندم را به ثمر رساندید و جمهوری اسلامی مستقر شد، و آن دولت خائن برای همیشه و سلطنت جائر برای همیشه دفن شد؛ لکن باز نیمه راه هستیم. باید باز با همت شماها و با وحدت کلمه و با اتکال به خدای بزرگ راه را به آخر برسانیم. ما پس از این مرحله، مرحله انتخابات برای مجلس موسسان داریم؛ آنجا هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصی که برای ایران کار بکنند نه برای اجانب، اشخاصی که ایمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلکه صراط مستقیم را داشته باشند، آنها را باید به مجلس موسسان بفرستیم.