این روش از فرانسه هم بهتر است

سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی (تفاوت حکومتهای مردمی و رژیمهای ضد خلقی)
۳۰ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۵ رجب ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
این روش از فرانسه هم بهتر است

اینهایی که الآن دارند هی داد و قال می‌کنند اینها خوب، حرفشان چیزی نیست که قابل ذکر باشند؛ لکن ببینیم چه جور اشخاصی نق می‌زنند راجع به همین معنا هم که بهترین ترتیبی است که در دنیا واقع شده است و می‌خواهد واقع بشود. همین هم دارند باز یک اشخاصی اشکال می‌کنند- این برای- این است که یا می‌خواهند اظهار فضلی بکنند؛ خوب آن مانعی ندارد. خوب، اشخاصی دلشان می‌خواهد اسمشان توی روزنامه باشد و، عرض می‌کنم، اظهار فضلی بکنند، اظهار روشنفکری بکنند، ما مضایقه از این نداریم که آقایان اظهار فضل خودشان را بکنند. لکن جوری نباشد که بخواهند یک مطلبی را که می‌خواهیم زودی تمام بشود- و این مملکتی که الآن توطئه دارند می‌کنند توطئه‌ها جمع به هم بشود- یکوقت خدای نخواسته بعد از دو- سه سال که قانون اساسی را ما تا دو- سه سال طول بدهیم و مجلس موسسان تا دو- سه سال، این اسباب زحمت بشود.

و بهترین طریقی که اصلًا در دنیا هم سابقه ندارد یعنی به استثنای آن جهتش که خود مردم وکلایشان را تعیین می‌کنند، رفراندم سابقه دارد. و بررسی قانون اساسی هم با خبره- با اهل خبره، این هم سابقه دارد در فرانسه‌ای که، به قول شماها، یعنی به قول همین روشنفکرها، مهد آزادی و مهد دمکراسی است، سابقه دارد. و این بهتر از آن است. برای اینکه آنجا از وزرا و از نخست‌وزیری و از اشخاصی که منتخب مردم نبوده است با چند نفر هم از منتخبین مردم، اینها با هم جمع شدند. این منتخبین در غیر این‌ جهت، آنها هم منتخب برای این جهت نبودند. مجلس شورا و مجلس سنا منتخب برای نگاه کردن در قانون اساسی نبوده؛ انتخاب کرده‌اند، اما نه انتخاب برای قانون اساسی منتخبین آنها که انتخاب قانون اساسی هم برای قانون اساسی نبوده، از وزرا و از امثال اینها یک گروههایی جمع شدند با هم، تدوین کردند؛ اینکه تدوین شد؛ به آرای عمومی گذاشتند. عموم که رای دادند، این تمام شد. این بهتر است، که به اصطلاح شما دیگر بالاترین دمکراسی در دنیا و مهد آزادی این طور درست کرده است، یا اینکه حالا ایران، که شماها روشنفکرها اعتقادتان این است که یک مملکتی است که مردمش هیچ نمی‌فهمند!- عرض می‌کنیم- همچو اهانت می‌کنید به مردم، همچو خودتان را باختید در مقابل غرب، که خیال می‌کنید ما هیچ چیز نداریم و آنها همه چیز دارند. حالا آن بهتر است، یا این بهتر است؟ در همان معنایی که مهدِ- عرض بکنم- آزادی و اساس دمکراسی است آن بهتر است، یا که آنی که می‌خواهد بررسی کند در قانون اساسی [که‌] منتخب خود مردم باشد، آن هم بعد از اینکه تصویب شد خود مردم رای بدهند آنها آنی که بهترین طریقش به خیال آنها بوده، این است که یک اشخاص دیگری این را بررسی بکنند که مبعوث از مردم نیستند؛ و بعد مردم خودشان رای بدهند.