با دقت باید قانون اساسی را بررسی کنید

سخنرانی در جمع روحانیون و اساتید (قانون اساسی- انتخابات خبرگان)
۲۴ تیر ۱۳۵۸/ ۲۰ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
با دقت باید قانون اساسی را بررسی کنید

الآن که وظیفه فعلی ما این است که همه مسائلی که بعدها باید درست بشود، همه گرفتاریهایی که بعدها باید درست بشود، همه را کنار بگذاریم. و همه متوجه به این باشیم که این قانون اساسی که بناست تصویب بشود، چی هست، اشکالاتش چی هست. اشکالات را بگویید، و کی باید این را بررسی بکند و چه اشخاصی باید بررسی بکنند، همان اشخاص را تعیین بکنید.