مفاخر خودمان را از یاد نبریم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (رهایی از غرب‌زدگی)
۱۷ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۶ شوال ۱۳۹۹
خودباختگی, خودبیگانگی,
مفاخر خودمان را از یاد نبریم

شما اين مفخرهاى خودتان را از ياد نبريد. روشنفكرهاى ما و نويسندگان ما، نويسندگان ما و تمام طبقه عالم و روشنفكر توجه به مفاخر خودشان داشته باشند. اين قدر طرف غرب سجده نكنند كتاب بنويسند. شما خودت مطلب دارى؛ چه كار دارى كى چه گفته؟ جهنّم، كه گفته! چرا استشهاد به يك قول اجنبى مى‌كنى تا روح جوانهاى ما را افسرده كنى و اينها را از قالب خودشان بيرون بكنى.

شما ملت هم بنا بر اين بگذاريد كه اگر يك داروخانه‌اى اسم خارجى داشت از او چيزى نخريد تا اسمش را عوض كند. اگر [در] يك كتابى، اين دانشگاهيهاى عزيز ما، اينها هم توجه به اين معنا بكنند كه اگر يك نويسنده‌اى در هر كتابى شروع مى‌كند از ديگران در كتابش استشهاد كردن، اين كتاب را نخوانند، نخوانند اين كتاب را. اگر اين طور بكنيد و مشتريها كنار بروند- اينها مى‌خواهند مشترى پيدا كنند- اگر مشتريها كنار بروند، اينها هم دست برمى‌دارند از اين. كارها. وقتى متاعى مشترى نداشت، ديگر عرضه نمى‌شود. شما بنا بر اين بگذاريد كه اين چيزهايى كه دارد شما را مى‌كِشد به طرف غرب و مفاخر شما را زير پا مى‌گذارد و به جاى او مطالب غربى را مى‌نشاند، شما هم اعراض كنيد از او؛ پشت كنيد به اينها. به نويسنده اين طورى پشت بكنيد؛ به كتاب اين طورى پشت بكنيد.