دردشان مخالفت با اسلام است

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان (توطئه‌های امریکا)
۱۶ آبان ۱۳۵۸/ ۱۶ ذی الحجه ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
دردشان مخالفت با اسلام است

اینهایی که آن روز مخالف بودند با جمهوری اسلامی، و از اسلامش می‌ترسند، نه از جمهوری‌اش. حالا با مجلس خبرگانش، قبل هم با انتخابات مجلس خبرگان مخالفت می‌کردند، و بعد هم با مجلس خبرگان مخالفت می‌کردند، و بعد هم خواهد آمد که با مجلس شورا مخالفت خواهند کرد. و بعد هم با این رفراندمی که برای قانون اساسی است، خواهند مخالفت کرد. درد همه، این است که چرا اسلام؟ این دردشان است.