می‌خواهند غائله درست کنند

سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان (قانون اساسی)
۲۷ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رجب ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
می‌خواهند غائله درست کنند

همه گفتید که ما «جمهوری اسلامی» می‌خواهیم. و این یک عده قلیلی که آن وقت می‌گفتند که ما جمهوری می‌خواهیم، جمهوری دمکراتیک می‌خواهیم، آنها در اقلیت بسیار ضعیف واقع شدند؛ و [99 درصد] این طرف واقع شدند. و همه گروههای آن طرف آن تتمه بودند. بعد که شکست خوردند، و حالا باز می‌خواهیم ما قانون اساسی اسلام را بگذرانیم، قانون اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم، اینها به فکر این افتادند که این را نگذارند تحقق پیدا بکند به اینکه بگویند باید یک مجلس موسسانی نظیر مجلسهای غرب در اینجا باشد. ششصد- هفتصد نفر عضو داشته باشد. چند ماه طول بکشد تا عضوها تعیین بشود؛ چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این برای این است که می‌خواهند تاخیر بیفتد بلکه بتوانند این ریشه‌های گندیده با هم جمع بشوند و یک مفسده‌ای به بار بیاورند.
همه شما آقایان باید توجه داشته باشید که این طرحی که دولت داده است، این طرح صحیح است و زود مطلب را تمام می‌کند، که نبادا اینها دوباره اجتماعی بکنند و همان مفاسد سابق را. اینهایی که الآن می‌گویند ما مجلس موسسان می‌خواهیم همانها بودند که رفراندم را تحریم کردند بعضی‌شان. الآن در کردستان هم باز همین معنا را تعقیب کردند که ما مجلس موسسان می‌خواهیم، و الّا تحریم می‌کنیم. آن وقت هم تحریم کردند؛ حالا هم همانها هستند. آنهایی هستند که با اسلام مخالفند. ما مجلس موسسان برای چی می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم که اسلام درست بشود. مجلس موسسانی که طول بدهد سه سال، چهار سال و ما به خطر بیفتیم می‌خواهیم چه کنیم. ما به مردم می‌گوییم شما نماینده تعیین کنید- 75 نفر بنا شده است نماینده تعیین کنید- بیایند این قانون را بررسی کنند. همه آقایان، هر جا هستند، نماینده خودشان را بفرستند بیایند این قانون را ببینند. بعد از اینکه این نماینده‌ها این قانون را قبول کردند، آن وقت [به‌] رای مردم بگذاریم، به رفراندم بگذاریم؛ یک روز مطلب تمام بشود که سرتا ته مطلب دو ماه طول بکشد؛ نه چهار سال سه سال طول بکشد، تا از آن طرف مرزها کمک بشود به این طرف؛ از داخل هم ایادی‌امریکا و انگلستان و جاهای دیگر دست به هم بدهند و یکوقت غائله‌ای بپا بکنند.