در انتخاب افراد بسیار دقت کنید

سخنرانی در جمع نمایندگان کمیته امور صنفی (اهمیت قانون اساسی)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
در انتخاب افراد بسیار دقت کنید

و یک مسئله دیگر که مهم است قضیه خبرگان است. در قضیه خبرگان اهمیت خیلی زیاد است، برای اینکه ممکن است که یکوقتی اگر ماها، شماها، غفلت کنید یا سستی کنید یا انظارتان را متوجه به یک مسائل دیگر بکنید و اشتغال به مطالب دیگر پیدا بکنید، اشخاصی که با مسیر شما مخالف هستند چند نفری بفرستند در مجلس و موجب زحمت بشوند. از این جهت، در این وقت باید همه توجه به این دو تا مطلب باشد: یکی تدوین قانون اساسی؛ یعنی نظر در قانون اساسی، که از شماها هر کس صاحبنظر است نظر بدهد. و یکی هم انتخاب اشخاصی که باید بشود. اشخاصی که متدین باشند. اشخاصی که اهل نظر باشند؛ شرقی و غربی نباشند؛ مورد اطمینان جامعه باشند. این چند نفری که در تهران [انتخاب‌] شده است، باید یک همچو اشخاصی باشند، که البته یک معرفی هم بعد اشخاص صاحب‌نظر می‌کنند. در هر صورت الآن طرح همه چیزها- چون طرحهای زیادی الآن می‌آید- طرح همه چیز الآن یک قدری با مسیر، مخالفت دارد، آن چیزها را قدم، قدم باید پیش رفت؛ یعنی هر چه در هر وقتی که موقعش هست. یک مسائلی است که حالا موقعش است. یک مسائلی است که بعد موقعش است، یک مسائلی است که متاخرتر [است‌].