امروز سرنوشت در دست خود شماست

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ خونسردی و اجتناب از تشنج)
۲۲ تیر ۱۳۵۸/ ۱۸ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
امروز سرنوشت در دست خود شماست

مسئله اصلی ما طی کردن این راه است: تعیین خبرگان است؛ بررسی قانون اساسی است، و بعد از این قدم، قدمهای دیگر. باید در هر قدمی همان مطلب را توجه به آن کرد، و لو شیاطین می‌خواهند شما را به واسطه احساسی که از بعض امور دارید، شما را متوجه به مسائل دیگر بکنند، و ایجاد اختلاف بین شما بکنند، توجه به این کارها نداشته باشید. تمام توجه شما به بررسی از قانون اساسی باشد. و هر اشکالی که در قانون اساسی دارید طرح کنید، و به مجلس سنا بفرستید. و بعد هم نمایندگان خودتان را تعیین کنید، خُبرگان را تعیین کنید، تا بررسی کنند از قانون اساسی.

من توصیه می‌کنم که خبرگان خودتان را اشخاص متدین، اشخاص عالِم، علمای بزرگ بلاد، اشخاصی که نه به راست و نه به چپ انحراف دارند، اشخاصی که به صراط مستقیم انسانیت، به صراط مستقیم اسلام، در صراط مستقیم اسلام هستند، اشخاص‌ معتمد، اشخاص امین، اشخاص وطنخواه، اشخاص اسلامخواه، این اشخاص را تعیین کنید برای تعیین سرنوشت خودتان. امروز سرنوشت شما در دست خود شماست.