چرا نمی‌گذارند مردم قانون اساسی‌شان را بنویسند

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مخالفت اسلام با آزادی به شیوه غربی)
۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۱ شوال ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
چرا نمی‌گذارند مردم قانون اساسی‌شان را بنویسند

ما هر چه خواستیم هدایت کنیم این قشرهای فاسد را، هر چه مهلت دادیم که هدایت بشوند، هر چه مهلت دادیم که به خود بیایند، هر چه مهلت دادیم که به مصالح کشور نظر کنند، هر چه آزادی دادیم که آزادی را برای ملت وسیله رشد ملت قرار بدهند، آزادی قلم دادیم، آزادی بیان دادیم، آزادی اجتماعات دادیم، آزادی احزاب دادیم، که اینها اگر درست می‌گویند که برای ملت کار می‌کنند و دمکرات هستند، حکومت مردم بر مردم می‌خواهند، اگر اینها حکومت مردم بر مردم می‌خواهند، چرا نمی‌گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند؟ چرا با خرابکاریها نمی‌خواهند مردم حکومت خودشان را تعیین کنند؟ چرا با غائله‌آفرینیها نمی‌گذارند که ملت، قانون اساسی خودش‌ را به دست خبرگان خودش تعیین کند؟ اینها دمکرات نیستند؛ اینها جنایتکارانی هستند که با اسم حزب دمکرات می‌خواهند برای اربابان خودشان کار کنند.