به عقب بازنمی‌گردیم

سخنرانی در جمع پاسداران بابل (آزادی بیان و قلم- شان فقیه در اسلام)
۳ آبان ۱۳۵۸/ ۳ ذی الحجه ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
به عقب بازنمی‌گردیم

از مجلس خبرگان گله نکنید، آنها علما هستند، آنها در فکر همه چیز هستند، طرح دارند آنها. همین کسی که از مجلس خبرگان و عضو آنها بود دیروز پیش من بود، طرح دارند اینها. خیال نکنید که اینها می‌خواهند مستکبرین را دوباره سر کار بیاورند. اصلًا مطرح نیست این مسائل. نه در مجلس خبرگان مطرح است؛ و نه پیش مسلمان و یک کسی که مسلمانی فکر می‌کند مطرح است که بخواهد دوباره [برگرداند] بساط غارتگرهای سابق و رباخواریهای سابق و نمی‌دانم سوار شدن به دوش کشاورزها و اینها و آن بساطی که خان‌ها [برای‌] کشاورزها درست می‌کردند؟ هیچ این مطرح نیست، هیچ خوف اینها را نداشته باشید. گول اینهایی که از مجلس خبرگان تکذیب می‌کنند نخورند. اینها همانها هستند که می‌خواهند که مجلس خبرگان نتواند کار بکند، و این نهضت نتواند به نتیجه برسد، و برگردد به آن حالی که خودشان می‌خواهند. آنهایی که خوبهایشان هستند یک جمهوری دمکراتیک می‌خواهند مِنهای اسلام، آنهایی که وابسته هستند که همان مسائل را می‌خواهند.