چرا با آرای ملت مخالفت می‌کنید؟

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای 15 خرداد 42 (منشا مخالفت گروهکها)
۹ آبان ۱۳۵۸/ ۹ ذی الحجه ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
چرا با آرای ملت مخالفت می‌کنید؟

این اشخاصی که مدّعی این هستند که باید دمکراسی باشد، و آن حرفهایی که می‌زنند، همین اشخاص با حکومت ملت دارند مخالفت می‌کنند؛ با همین ملتی که نود و هشت و بیشتر درصد را رای داشتند، با این‌ها دارند مخالفت می‌کنند؛ با همین مجلس خبرگانی که با آراء آن طور، تعیین شدند حالا اینها دارند باز مخالفت می‌کنند.