تعویق در تصویب، دمیدن در آتش توطئه

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس موسسان‌
۲۵ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۰ رجب ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
تعویق در تصویب، دمیدن در آتش توطئه

تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار حکومت اسلامی، این تعویق موجب این می‌شود که اشخاص توطئه‌گر در مرزهای ما در داخل، در خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس اسلام را پایمال کنند. اشخاصی که حسن نیت دارند باید توجه کنند که اگر چنانچه به آن طور که مجلس موسسان صحبت می‌شود و به آن طور که قانون اساسی در مجلس موسسان واقع بشود، که این مطلب از اشخاصی که سوء نیت دارند طرح شده است و به اشخاصی که با کمال تاسف حسن نیت دارند سرایت کرده است، این معنا این است که دو سال، سه سال، به مباحثات و معارضات دامن‌زده بشود و توطئه‌ها مجتمع شود. الآن دارند مزدورانی در ایران از آن طرف مرز تربیت می‌کنند. که اگر ما بزودی مطلب را خاتمه ندهیم، این مزدوران مجتمع می‌شوند؛ و با اجتماع آنها ممکن است مصیبتی به بار بیاورد، باز شما را به زحمت بیندازد. و لو سرکوب می‌شوند، لکن زحمت ایجاد می‌کنند.