مواظب باشید شما را به طرف غرب نکشانند

سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی (اهمیت مجلس خبرگان)
۲۱ تیر ۱۳۵۸/ ۱۷ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
مواظب باشید شما را به طرف غرب نکشانند

و بالاتر از آن، اینکه همه قوا را صرف کنیم در انتخاب اشخاص صحیح، اشخاصی که غربی نباشند که بعد ما را بکشانند به طرف غرب؛ شرقی نباشند که ما را بکشانند از آن طرف؛ به صراط مستقیم اسلام باشند و مُسْلِم باشند و متعهد باشند، عالِم به اوضاع وقت عالم به اسلام، و عرض می‌کنم که امین در کارهایشان؛ این طور باشند. یک همچو اشخاصی با همت همه قشرهای ملت تعیین بشود، تا اینکه این قانون اساسی بررسی بشود؛ و عرض می‌کنم که نقایصی اگر دارد رفع بشود؛ اگر یک چیزی باید به آن زیاد بشود، زیاد بشود؛ و یک چیزی باید از او کم بشود، کم بشود. و بعد هم به دسترس ملت بدهند و ملت نگاه کند و رای بدهد، یا آری یا نه. آن وقت اساس مملکت ما یک پایه‌اش درست شده؛ و آن پایه قانون اساسی است.