نمایندگان توجه کنند

پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)
صبح ۲۹ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۶ رمضان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نمایندگان توجه کنند

نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا؛
ب- پیش‌بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ج- صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند.