انحراف به چپ و راست نداشته باشند

سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)
۲۵ تیر ۱۳۵۸/ ۲۱ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
انحراف به چپ و راست نداشته باشند

و اشخاص خبره‌ای که می‌خواهید بفرستید به ملاحظه و بررسی قانون اساسی، که اساس را درست کنند، اشخاص با اوصافی که اسلام باشد؛ مسلم باشد؛ معتقد باشد به مذهب؛ معتقد باشد به طریقه ما؛ و انحراف راست و چپی نداشته باشد؛ انحرافات دیگر نداشته باشد؛ امین باشد؛ اسلام را بشناسد، اهل اسلام باشد، عالم اسلام باشد. یک همچو اشخاصی را تعیین کنید و بفرستید، تا اینکه قانون اساسی شما را مطالعه کنند، و یک قانون‌ اساسی مطابق اسلام بررسی شده و مطابق اسلام عرضه کنند. اختلافاتْ امروز بسیار مضرّ است، از همه اوقات ضرر اختلافات الآن بیشتر است. اگر یک اشخاصی پیدا شدند و خواستند به تبلیغات سوئشان اختلافی بین شما برادرها ایجاد کنند، بین برادرهای عرب و عجم، بین برادرهای کُرد و غیر کُرد، تُرک و غیر تُرک، بدانید که توطئه است، و می‌خواهند همه‌تان را منحرف کنند از آن اساس، و خدای نخواسته قانون اساسی ما را به طور انحرافی درست بکنند.