شکست نقشه دشمنان با اجتماع کاندیداها

سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی مقیم امریکا و کانادا (اتحاد دانشگاه و روحانیت)
۲ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۹ شعبان ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
شکست نقشه دشمنان با اجتماع کاندیداها

الآن یک دسته از اشخاص هستند که به همه چیز راضی‌اند الّا به اسلام؛ همه چیز را می‌خواهند الّا اسلام را. و اینها چنانچه وارد بشوند در یک مجلسی که به اصطلاح مجلس خبرگان است اینها هیچ خُبْرَویّت از اسلام که ندارند. اینها یک خُبْرَویّتی دارند؛ یا مکتبهای انحرافی دارند، یا غربزده هستند؟! اینها می‌خواهند باز همین مسائل را در قانون اساسی ما انحرافی درست بکنند و تا آخر ما را مبتلا کنند.
اینکه ما از روحانی تجلیل می‌کنیم این نه از باب این است که چون عمامه سرش است، من هم عمامه سرم است. خیر، این مساله این نیست. ما از شما هم تجلیل می‌کنیم. ما از دانشگاه هم تجلیل می‌کنیم. امروز روز تجلیل است نه روز تضعیف. امروز روزی است که ما از شما تجلیل کنیم، شما از ما تجلیل کنید و هر دو از همه طبقات ملت. تا همه مجتمع بشویم و یک اساس را درست بکنیم.
امروز دشمنها دنبال این معنا هستند که ماها را از هم متفرق کنند و خودشان هر استفاده‌ای می‌خواهند بکنند. الآن گروههای مختلفی که ابداً با هم مجتمع نبودند بخوانید روزنامه‌ها را- با هم مجتمع شده‌اند برای کاندیدا شدن. مع الاسف گروههای ما دارند از هم جدا می‌شوند. کاندیداهای علی‌ حده دارند قرار می‌دهند. و این اسباب ناراحتی است. همه باید مجتمع بشویم. کاندیداها یکی باشد. همه کاندیدای واحد باشد، تا اینکه بتوانید پیش ببرید، تا اینکه مملکتتان بتواند مستقل باشد