قانون ما باید اسلامی و توسط خبرگان در اسلام نوشته شود

سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان (هدف رژیم- ویژگیهای مجلس خبرگان)
۳ مرداد ۱۳۵۸/ ۳۰ شعبان ۱۳۹۹ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
قانون ما باید اسلامی و توسط خبرگان در اسلام نوشته شود

شما روزنامه‌ها را بخوانید، در همین قضیه قانون اساسی و خبرگان، ببینید چه گروههایی با هم مجتمع شدند برای اینکه کاندیدا بدهند. توجه داشته باشید کاندیداهایتان اسلامی باشند. ما می‌خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. یک مملکت غربی نمی‌خواهیم درست کنیم. مملکت اسلامی قانونش باید اسلامی باشد. باید هم آن کسانی را که تعیین می‌کنید، برای خُبره بودن و برای بررسی، خبره اسلامی باشد. مثل این می‌ماند که مثلًا ما بخواهیم یک کسی را معالجه کنیم، یک فقیه را چون فقیه است بیاوریم برای معالجه! باید طبیب باشد تا معالجه کند. فقیه هم هر چه فقیه باشد عقلش نمی‌رسد راجع به طب. ما می‌خواهیم یک قانون اسلامی، یک جمهوری اسلامی [داشته باشیم‌] این جوانهای ما در خیابانها ریختند و غلبه کرده‌اند بر اینها، روی آن حس اسلامیتشان بود، و الّا اگر کلمه اسلام را ما برمی‌داشتیم کنار می‌گذاشتیم، مردم مگر بی‌عقلند که بروند جلوی توپ و تانک. مردم برای اسلام می‌روند.