شما چکاره‌اید که با رای مردم مقابله می‌کنید؟

سخنرانی در جمع مردم و عشایر (پاسخ به اتهامات- فلسفه قیام عاشورا)
۳۰ مهر ۱۳۵۸/ ۳۰ ذی القعده ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
شما چکاره‌اید که با رای مردم مقابله می‌کنید؟

اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمی‌خواهیم مجلس خبرگان را، خوب آنها گفته‌اند خودشان هم می‌توانند برگردند، اما شما چکاره هستید؟ شما چند نفر آدم، که یکیتان می‌گوید و باقیتان هم دست می‌زند! این همان‌هایی است که در زمان رضا خان هم، در زمان محمد رضا خان هم، یکی می‌گفت و باقی دست می‌زدند. شماها نمی‌توانید در مقابل ملت بایستید، شما رای نداشتید. هیچیک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از او نمی‌آید. از این جهت است که شما وحشتتان برداشته است. مگر شما می‌توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه‌ای که شما بگویید «ما می‌گوییم که منحل باشد» مگر با این حرفها شما می‌توانید، مگر شما قابل آدم هستید!