مدعیان دموکراسی، فریاد انحلال مجلس سر می‌دهند!

سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران (توطئه گروهکها- همگامی با ملت)
۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
مدعیان دموکراسی، فریاد انحلال مجلس سر می‌دهند!

ما می‌گوییم که شما می‌توانید که یک اقلیت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می‌تواند که حالا بگوید ملت رای داده است به جمهوری اسلامی، لکن باید جمهوری باشد، نه اسلامی؟ این «باید» یعنی چه؟ «باید این کار بشود! این «باید» [برای چیست؟] این صد نفر، هزار نفر، چه کاره‌اند که در مقابل یک ملت «باید» می‌گویند؟ مجلس خبرگان را مردم تعیین کردند؛ تهران بیش از دو میلیون به‌ مرحوم آقای طالقانی رای دادند، بیش از دو میلیون به آقای منتظری رای دادند؛ قریب دو میلیون به دیگران رای دادند؛ یک میلیون و چه قدر به دیگران رای دادند، اکثریت آوردند؛ در شهرهای دیگر هم اکثریت آوردند؛ اکثریت قاطع آوردند؛ و دیگران در اقلیت بودند؛ حالا که در اقلیت واقع شدند این آقایان روشنفکر و این آقایانی که ادعای دمکراسی می‌کنند، حالا که در اقلیت واقع شدند، می‌خواهند که بگویند نه، رای اکثریت میزان نیست، باید منحل بشود!
من می‌پرسم از این آقایان که چرا باید منحل بشود؟ چه شده است؟ چه طور شما «باید» می‌گویید؟ شمایی که- گوش کن- شمایی که مدّعی این هستید که باید آزادی باشد؛ شما می‌گویید رای آزاد ندادند مردم؟! شما می‌گویید که مردم آزاد نبودند در رای و رای درست ندادند؟! فرض این است که از اول شما این مطلب را نگفتید آن وقتی که مردم رای دادند، و همه مردم هم دیدند که رای آزاد، مردم دادند.