نظام اسلامی می‌خواهیم، از اروپا حقوق‌دان بیاوریم؟!

سخنرانی در جمع اعضای خبرگان و حزب جمهوری (تفاهم همگانی- ترس از اسلام- اهمیت مجلس)
ساعت ۹ صبح ۲۳ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۲ شوال ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نظام اسلامی می‌خواهیم، از اروپا حقوق‌دان بیاوریم؟!

اینها خوفشان از اسلام است و از آن نظامی که آقایان بنا دارند- ان شاء الله موفق خواهند شد- یک نظام اسلامی می‌خواهند درست بکنند که این چپاولها نباشد و این غارتگریها نباشد و این غربزدگیها نباشد و این انحرافات نباشد. و همه ناراحتیها این است. آخوند چطور است، به آخوندش خیلی کار ندارند. اگر آخوند هم مثل خود آنها بود، هیچ کاری به او نداشتند. لکن از آخوند می‌فهمند که این می‌خواهد برای اسلام کار بکند؛ از این جهت می‌گویند چرا در مجلس خبرگان همه آخوندند! خوب، برای اینکه یک مملکت اسلامی است، مردم به اینها، به آقا [رای داده‌اند و] هر آخوندی که در آنجا نیست. آخوندهای منتخبی است که مردم انتخابشان کردند و آوردند آنجا برای اینکه جمهوری اسلامی را می‌خواهند درست بکنند. بله، اگر می‌خواستند یک جمهوری مثلًا غربی درست بکنند، آن وقت یک افراد دیگری [بود]. آن وقت اصلش آخوند را باید کنار گذاشت. اما ما که می‌خواهیم جمهوری اسلامی و قانون برای جمهوری اسلامی‌ درست کنیم، برویم از اروپا افراد پیدا بکنیم؟ برویم از آنهایی که طرفدار اروپا و طرفدار غرب هستند، طرفدار کمونیستها هستند از آنها یک افرادی پیدا بکنیم؟ آقایان بروند آنها را پیدا بکنند که ناراحت نشوند این آقایان! خوب، آقایان هم اگر پیدا می‌کردند و معرفی می‌کردند و ملت می‌فهمید که این بر خلاف مسیر اسلام است، از آقایان هم انصراف پیدا می‌کردند. با آقایان، عقد اخوتی مردم نبستند.
مردم به عنوان اینکه اینها اسلامی هستند و معرف اسلام هستند همه ما این طوری هستیم. به عنوان اینکه ما یک آدمی هستیم خدمتگزار اسلام هستیم مردم ما را می‌پذیرند؛ و الّا چشم و ابروی سیاهی که ما نداریم که مردم برای خاطر او ما را بپذیرند. اینها می‌دانند که ماها خدمتگزار هستیم به آنها و خدمتگزارها را به آنها علاقه دارند.