این قانون، دستاورد مردم بود

سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره شمالی (توطئه‌های امریکا)
۱۶ آذر ۱۳۵۸/ ۱۷ محرّم ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
این قانون، دستاورد مردم بود

برای انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنی‌ها کردند فعالیت‌ها کردند، عمال خبیث امریکا. و بعد که در آن قضیه هم شکست خوردند، راجع به رفراندم قانون اساسی مشغول شدند به کارشکنی. صندوقها را شکستند. مردم را بازداشتند از رای دادن. ولی مردم ایران بحمد الله در این قدم هم فاتح شدند. و رای قریب صد در صد به این قانون اساسی دادند. در عین حال که بعد از اینکه مردم هم نمایندگانشان رفت و نمایندگان را تعیین کردند برای بررسی قانون اساسی، و همان نمایندگان مردم بودند که قانون اساسی را بررسی کردند و تصدیق کردند، و بعد هم به رفراندم گذاشته شد. و مردم قریب به اتفاق رای دادند بر قانون اساسی. مع ذلک امریکا از پا ننشسته است و غائله‌ها بپا می‌کند.
و عجیب این است که اشخاصی که مدعی این هستند که روی اساس آزادی، روی اساس دمکراسی عمل می‌کنند، و هیچ دمکراسی بالاتر از این عملی که ما انجام دادیم که دو مرتبه به آرای عمومی قرار داده شده است نیست، مع ذلک حالا متوسل به چماق شده‌اند. و با چماق می‌خواهند قانون اساسی را نقض کنند و قانون اساسی را تغییر بدهند. غافل از اینکه ملت همان ملت‌اند و مردم همان مردم‌اند و ایمان مردم همان ایمان مردم است.