ما نمیتوانیم دنیا را از عدالت پر کنیم

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشتهای مختلف از انتظار فرج)
صبح ۱۴ فروردین ۱۳۶۷/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۸
انتظار فرج,
ما نمیتوانیم دنیا را از عدالت پر کنیم

آن پر کردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی‌توانیم [پر] بکنیم. اگر می‌توانستیم، می‌کردیم، اما چون نمی‌توانیم بکنیم ایشان باید بیایند. الآن عالم پر از ظلم است. شما یک نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم؛ تکلیفمان است. ضرورت اسلام و قرآن [است،] تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم. اما نمی‌توانیم بکنیم؛ چون نمی‌توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت- سلام الله علیه.