همه گرفتاری ما از همین است...

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (رهایی از غرب‌زدگی)
۱۷ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۶ شوال ۱۳۹۹
غربزدگی, تولید ملی,
همه گرفتاری ما از همین است...

همه گرفتاری‌های ما و بدبختی‌های ما هم، همین است که خودمان را گم کردیم، یک کس دیگر به جای ما نشسته است و لهذا می‌بینید که هر چیزی که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد رواج ندارد. داروخانه هم باید اسم غربی داشته باشد. کارخانه‌های ما هم که پارچه می‌بافند باید آن حاشیه‌اش خط غربی باشد؛ اسم غربی هم رویش بگذارند. خیابانهایمان هم باید یک اسم غربی داشته باشد. همه چیزمان باید رنگ غربی داشته باشد.