کارمند امام زمان

سخنرانی در جمع پاسداران (توطئه‌های کارتر)
۲۵ آذر ۱۳۵۸/ ۲۶ محرّم ۱۴۰۰
کارگزاران نظام اسلامی,
کارمند امام زمان

تمام قشرهایی که می‌خواهند خدمت کنند به این کشور، توجه داشته باشند که همه اینها خدمتگزار اسلامند. الآن جمهوری اسلامی است. و شماها از جنود اسلامی هستید. لشکر اسلام هستید. شما کارمند اسلام و کارمند امام زمان هستید. توجه کنید که نبادا یک وقتی یک خطایی بکنید بر خلاف مسیر اسلام. بر خلاف مسیر جمهوری اسلامی قدمی بردارید. این یک وظیفه خطیری است برای همه. برای ما و برای شما.