در محضر خداییم، ملت را اذیّت نکنید

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم مردمگرا بودن مسئولان)
قبل از ظهر ۱۵ آذر ۱۳۵۹/ ۲۷ محرّم ۱۴۰۱
کارگزاران نظام اسلامی,
در محضر خداییم، ملت را اذیّت نکنید

ما باید درست توجّه داشته باشیم به این مسائل، و خدا را حاضر ببینیم همه جا. در قلوب ما حاضر است، در هر مجلس حاضر است، ما در محضر خدا هستیم. وقتی ما در محضر خدا هستیم، بندگان خدا که عزیز خدا هستند، در محضر خدا ما به آنها اذیّت بکنیم؛ این جرم بخشودنی نیست. باید نگه داریم اینها را. اگر بخواهید کشور شما دوباره اسیر نشود و همه چیز را از شما نگیرند و این پنجاه سال اختناقی که بعضی از شماها یادتان هست و ده- پانزده سالش را بعضی یادتان هست، همه یادتان هست. آن اختناق دوباره به وجود نیاید.