ارادۀ قاطع بانوان ایرانی

سخنرانی در جمع بانوان (انحراف اذهان ملت از مشکلات داخلی توسط امریکا)
۱۰ دی ۱۳۵۸/ ۱۱ صفر ۱۴۰۰
زنان و انقلاب اسلامی,
ارادۀ قاطع بانوان ایرانی

من هر وقت بانوان محترم را مى‌بينم كه با عزم مصمم و اراده قاطع در راه هدف، حاضر به همه‌طور زحمت بلكه شهادت هستند مطمئن مى‌شوم كه اين راه به پيروزى منتهى مى‌شود. ملتى كه تمام قشرهايش، خانمهاى محترمش و مردان مصممش با هم هستند و يك راه مى‌روند، اين ملت آسيب نخواهد ديد. شما نگران آسيبهاى خارجى نباشيد. از خارج نمى‌توانند شما را آسيب بزنند مادامى كه خودتان منسجم هستيد.