عشق به شهادت

سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تحولات روحی و درونی مردم)
صبح ۱۲ دی ۱۳۵۸/ ۱۳ صفر ۱۴۰۰
دفاع مقدس و زنان,
عشق به شهادت

من ديروز يك عقدى اينجا كردم بين يك جوانى و يك دخترى. آن دختر بعد كه مى‌خواست برود يك كاغذ داد به من. كاغذ را كه من خواندم ديدم كه خوب، بعد از اينكه، شما دعا كنيد كه اين جوانهاى ما چه، چه، چه، آخرش نوشته «من عاشق شهادتم. يك دخترى كه تازه، ديروز من عقدش كردم مى‌نويسد، من عاشق شهادتم. و از اين قبيل زيادند. اينها يك تحول انسانى است كه خدا ايجاد كرده در شما، قدرش را بدانيد چيزى كه از ناحيه خدا اهدا شده به شما.