تحقق انقلاب بوسیله مقاومت

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان (مقاومت در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۳ شعبان ۱۴۰۲
روحانیت, مقاومت, روحانیت و مردم,
تحقق انقلاب بوسیله مقاومت

ما هم و ملت ایران هم در صدد است که دیگر برنگردد به آن وضعی که سابق بود، و آن اسارتهایی که از همه طرف داشت، و آن محرومیتهایی که تحمل می‌کرد،... . از این جهت، ما باید خودمان را مهیا کنیم برای مقاومت. همان طوری که با مقاومت همه اقشار کشور از روحانیون و دیگر قشرها این انقلاب تحقق پیدا کرد و پیشرفت کرد و پیروز شد، همین طور ما باید مهیا باشیم برای ضربه‌هایی که به ما ممکن است- خدای ناخواسته- واقع بشود.