امروز روز مقاومت است...

پیام به ملت ایران (حفظ شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات کاندیداها)
۱۱ فروردین ۱۳۶۷/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۸
استکبار جهانی, آمریکا، سردمدار استکبار جهانی, مقاومت, مبارزه با استکبار,
امروز روز مقاومت است...

قدرتهای بزرگ شرق و غرب می‌خواهند شما را در زیر چکمه‌ها و چنگالهای کثیف و خونین خود خُرد کنند که حتی آخ هم نگویید. امروز روز مقاومت است. چنان بر صدام و امریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق آن چشمان استکبار شرق را کور کند. امروز روز درنگ نیست.