بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه

مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره اوضاع ایران‌
۲۴ دی ۱۳۵۷/ ۱۵ صفر ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه

كسانى كه هنوز از شاه حمايت مى‌كنند به خاطر وجود «دست خارجى» است و پس از آنكه وى از كشور خارج شود، نظاميانْ ديگر از خائنين پشتيبانى نخواهند كرد. يك ارتش نيرومند در كشور حفظ خواهد شد اما اين ارتش از عناصر فاسد تصفيه خواهد شد.