آتش گشودن به روی ملت

پیام به ملت ایران و افشای جنایات دولت بختیار
۹ بهمن ۱۳۵۷/ ۳۰ صفر ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
آتش گشودن به روی ملت

تا دیروز محمدرضای خائن، ارتش را با آتش گشودن‌روی ملت و برادران و خواهران خود ننگین کرد، اکنون نوکر یا نوکران خائنش، این خدمت به استعمار را به عهده گرفتند