پشتیبانی مردمی، تفاوت ایران و عراق در جنگ

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (شکست قدرتهای پوشالی)
ساعت ۱۰ صبح ۱۲ آبان ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و زنان,
پشتیبانی مردمی، تفاوت ایران و عراق در جنگ

اگر پيدا كرديد يك دِه را در تمام كشور عراق كه جوانهايش، زنهايش، براى اينها نان بپزند و- نمى‌دانم- بسته‌بندى كنند! ندارند اينها. يك همچو ملتى از كى مى‌ترسد؟! چرا بايد بترسد؟!