هیچ‌کس حق الزام کسی را ندارد

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس خبرگان رهبری)
۱۶ آذر ۱۳۶۱/ ۲۱ صفر ۱۴۰۳
انتخابات و مردم,
هیچ‌کس حق الزام کسی را ندارد

همان طور که قبلًا تذکر دادم مردم در دادن رای به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند، و هیچ کس را حق الزام کسی نیست. و من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی که منحرفان از هر چیزی بیشتر با آن مخالفت کرده و می‌کنند و این نیز از اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوقها هجوم برند و آرای خود را به صندوقها بریزند. و امید است علمای اعلام- کثّر اللَّه امثالهم- هم خود شرکت نمایند و هم ملت را ارشاد فرمایند.