جدایی از مردم، عامل شکست ارتش

سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز (تفاهم ارتش و ملت)
۲۸ تیر ۱۳۵۸/ ۲۴ شعبان ۱۳۹۹
ارتش و مردم,
جدایی از مردم، عامل شکست ارتش

عمده شکستهایی که کشورها می‌خورند برای پوسیدگی است که از باطن خودشان پیدا می‌شود. ارتششان از آنها جدا می‌شود؛ ملت پشت به آنها می‌کند. ... رابیها مال این است که یک مملکتی قوای انتظامی‌اش را جدا کنند از ملت؛ ارتشش از ملت جدا باشد؛ به طوری که ملت وقتی که ارتش را ببیند از آن فرار کند؛ ارتش هم در ذهنش این باشد که باید سرکوبی کند ملت را! ژاندارمری‌اش‌ هم همین طور. شهربانی‌اش هم همین طور. اداراتش هم همین طور. وقتی بنا شد که یک کشوری این طور حالش شد که ملت علی‌ حده شدند و دولت با همه بساطش هم علی‌ حده، این دولت پشتیبان ندارد. ملت باید پشتیبان دولتها باشد. دولتی که پشتیبان ندارد شکست خواهد خورد.