مجلس به پشتوانه رای همه ملت، می‌تواند ایستادگی کند

سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
صبح ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳/ ۱۳ شعبان ۱۴۰۴
انتخابات و مردم,
مجلس به پشتوانه رای همه ملت، می‌تواند ایستادگی کند

یکی از امور مهمه‌ای که امروز همه ما به آن مبتلا هستیم و همه کشور، قضیه‌ انتخابات است. از خارج چشم دوخته‌اند به اینکه این انتخابات نشود درست. اعلامیه‌ها، نمی‌دانم، بساط، چیز، که مردم شرکت نکنید، و شرکت کردند الحمد للَّه. این مرحله هم که پیش آمده است، مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرتهای بزرگی که چشم دوخته‌اند به اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، آنها بفهمند مساله این طور نیست، فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام را که قبول دارند همه، این یک وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. اگر مجلس لطمه‌ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی باشد برای خاطر اینکه پشتوانه‌اش همه ملت باشد، این مجلس می‌تواند با دنیا که در مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و این تابع این است که قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که شماها رای بدهید. امروز دیگر مثل سابق نیست که یک لیستی درست بکنند و بفرستند هرجا، اینها باید بشود، غیر از اینها نباید بشود. یا یک دسته مامور بفرستند سر صندوقها هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.
امروز اختیار دست خود شماهاست و احدی حق ندارد که تصرف بکند. بله، در تشخیص خودتان اگر می‌توانید تشخیص بدهید و اگر خودتان نمی‌توانید، خوب، اشخاص متدین صحیح هستند به آنها مراجعه کنید که آنها تشخیص بدهند، آن هم باید عمل بکنید.