مواظب دست‌های ناپاک باشید

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)
۷ خرداد ۱۳۶۷/ ۱۲ شوال ۱۴۰۸
انتخابات و تبلیغات,
مواظب دست‌های ناپاک باشید

من احتمال می‌دهم که عوامل و دستهای ناپاکی بخواهند از رقابتهای انتخاباتی در رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی‌معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سوال برند، که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست‌اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته‌ها و گفته‌های خود باشند.