فقط "جمهوری اسلامی"

سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (دستاوردهای انقلاب اسلامی)
۵۰: ۱۱ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۵۷/ ۸ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
فقط "جمهوری اسلامی"

دعوت کنید مردم را، دعوت کنید همه را به اینکه در این رفراندم به جمهوری اسلامی: «فقط جمهوری اسلامی» یک کلمه این ور یک کلمه آن ور نباید باشد. نه از آن اسقاط بشود نه به آن زیاد بشود. شیاطین می‌خواهند یک کلمه را اسقاط بکنند، یا کلمه [ای‌] را زیاد بکنند. توجه به این معنا داشته باشید؛ دعوت کنید همه را.