نگذارید توطئه کنند

سخنرانی در جمع پزشکان قم (لزوم اتحاد و شرکت در رفراندم)
۸ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
نگذارید توطئه کنند

الآن در این حالی که ما می‌خواهیم برویم رفراندم کنیم- و ان شاء اللَّه بعد از دو روز دیگر رفراندم خواهد شد- در همین حال اینها توطئه دارند می‌بینند که یا نگذارند، یا یک شلوغی بکنند، یا یک دزدی بکنند، یا یک کاری بکنند نگذارند این کار انجام بشود. باید همه ملتفت باشید؛ توجه داشته باشید که این کید اینها را خنثی کنید. و جوانهای شما، اشخاص دیگری که هستند در قم، در سایر بلاد، باید با هم مجتمع بشوند و قرار بر این بگذارند که از صندوقها و اطراف صندوقها حفاظت کنند [و] اگر چنانچه اشخاص نابابی آمدند و خواستند شلوغ کنند، تودهنی به آنها بزنند نگذارند که شلوغ بکنند تا ان شاء اللَّه رفراندم به طور صحیح انجام بگیرد؛ و اگر رفراندم ان شاء اللَّه به طور صحیح انجام بگیرد، آنها عددی نیستند! عدد با شماست، با مسلمین است و همه «جمهوری اسلامی» را می‌خواهند.