تمام اقشار به حقوقشان خواهند رسید

سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده‌ها به شرکت در رفراندم‌
۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
تمام اقشار به حقوقشان خواهند رسید

در آستانه رفراندم لازم است تذکر دهم که این رفراندم سرنوشت ملت ما را تعیین می‌کند. این رفراندم یا شما را به آزادی و استقلال می‌کشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. این رفراندم چیزی است که همه ملت ما باید در آن شرکت کنند. من توصیه می‌کنم به همه ملت که در این رفراندم، که سرنوشت ملت ما و کشور ما و مذهب ما را تعیین می‌کند، شرکت کنید. اهمال نکنید؛ تنبلی نکنند بعضی؛ به کارهای دیگر اشتغال پیدا نکنند. فردا از همان وقت که اعلام شد برای رفراندم همه از خانه‌ها بیرون بیایید و همه بشتابید برای رای دادن و سرنوشت خودتان را تعیین کردن.

رای من «جمهوری اسلامی» است و من تقاضا دارم کمک کنید به اسلام، کمک کنید به کشور خودتان، کمک کنید به ملت خودتان، و به جمهوری اسلامی رای بدهید. آزادید لکن با آزادی، سرنوشت خودتان را تعیین کنید. همه قشرها باید رای بدهند و شرکت کنند، و همه قشرها آزادند در رای دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان خواهند رسید. برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ حقوق همه آنها داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعیین می‌کند. به حرف اشخاصی که بین آنها می‌خواهند تفرقه بیندازند، می‌خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به حرف اینها اعتنا نکنید. فردا همه- شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی- همه بیایند و رای بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی بخشند.