نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت

سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم (کمبود نیروی انسانی متعهد)
۱۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۶ جمادی الاول ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت

یک همچو رفراندمی در تمام دنیا سابقه ندارد، در همه دنیا همچو رفراندمی سابقه ندارد. 35 میلیون جمعیت در صورتی که شانزده سال به بالا رای باید بدهند، بیست میلیون بیشتر- [حتی‌] یک قدری بالاتر- رای بدهند و از بیست میلیون و قدری بالاتر، صد و چهل و چند هزار مخالف! در صورتی که در قم که ما بودیم، آمدند گفتند که یک زنی تقلب کرده است، و تقریباً شاید این هشتاد رایی که در قم انداختند یک مقداریش هم راجع به آن تقلب می‌شود و گر نه قمی [ها] صد در صد موافق اسلام هستند؛ قمی نمی‌شود مخالف اسلام باشد. این هشتاد رای یا از خارج [قم بوده‌]- خوب در قم از خارج هم بودند- یا از خارجْ این عناصر فاسده [که‌] هستند، [بوده‌] یا آن تقلبی که آن زن کرده است در بعضی جاهای دیگر هم شاید شده باشد. امروز از کردستان هم گفتند که آمده‌اند. بعضی از کرمانشاه هم آمده‌اند که در آرای آنجا هم تقلب شده است، و الّا آنجا هم رای بیشتر بود. ما توقع صد در صد داشتیم البته، و لکن این هم صد در صد است؛ صد در صد! در صورت این طور است. در بین اینها در یک روزنامه بود، دیدم که یا کسی نقل کرد که یک نفر گریه می‌کرد و از او پرسیدند علت گریه را؛ گفت من اشتباه کردم و رای منفی دادم در صورتی که می‌خواستم رای مثبت بدهم؛ و من جهنمی شدم! در هر صورت دو مساله هست: یک مساله عدد است که در تاریخ همچو عددی نمی‌توانند نشان بدهند که از سی و چند میلیون جمعیت، بیست میلیون رای بدهند؛ یک جهت هم کیفیت است که بالاتر است. یک وقت این است که مردم می‌روند رای می‌دهند، یک وقت علاقه و عشق [هم‌] دارند. این شانزده ساله، کمترها- که بعضی‌شان اینجا پیش من هم آمدند- به قدری ناراحت بودند از اینکه چرا ما نباید رای بدهیم! اینها از اینکه رای نداده‌اند و نباید رای‌ بدهند، از این ناراحت بودند. و مردم با یک عشق و علاقه‌ای رای دادند که این کیفیت هم هیچ سابقه ندارد. پس رفراندم ما، نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت.