استقبال مردم بخاطر اسلام

سخنرانی در جمع وزیر کشور و استانداران (لزوم تقویت روحیه مردم)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
استقبال مردم بخاطر اسلام

این ملت از باب اینکه مسلمان بود، و از آن طرف رنجها دیده بود، همه با هم جمع شدند و گفتند ما اسلام را می‌خواهیم؛ ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم. وقتی هم پای رای دادن شد، همه دیدید که اگر- چنانچه- قضیه اسلام در کار نبود آن طور رفراندم را کسی می‌توانست درست بکند؟ امکان نداشت یک همچو رفراندمی- رفراندمی که در تاریخ ایران که هیچ، در تاریخ بشر بی‌سابقه است- یک رفراندمی که همه با شور و شعف می‌روند: پیرمرد هفتاد ساله با جوانها، مریض را توی چرخ می‌نشانند و می‌آیند می‌گذارندش دم آنجا تا رایش را بیندازد. یکی از مریضها آنجا رایش را انداخته- برای من نقل کرده‌اند- رایش را انداخته و فوت شده است. یک همچو چیز بی‌سابقه‌ای برای این است که ... زیر پرچم اسلام بود که این کار انجام گرفت.