نداشتن پشتوانۀ مردمی، موجب ناتوانی در مقاومت

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)
ساعت ۰ ۳: ۱۰ صبح ۱۵ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۱ رجب ۱۴۰۰
ارتش و مردم,
نداشتن پشتوانۀ مردمی، موجب ناتوانی در مقاومت

ارتشی که ملت از آن ناراضی است، ارتشی که می‌بیند ملت پشت به او کرده، اگر یک دشمنی از آن طرف بیاید، پناهگاه دیگر ندارد این. این نمی‌تواند دیگر مقاومت کند، به خلاف ارتشی که می‌بیند آن طرف دشمن است و این طرف بیست و چند میلیون، سی و چند میلیون دوست است و پشتیبان اوست. همان طوری که او در میدان جنگ، دارد جنگ می‌کند، اینها هم بزرگ و کوچکشان، زن و مردشان دنبال او جنگ می‌کنند. یک همچو ارتشی پیروز است. سعی کنید این طوری باشید.