یاغی‌گری نظامیان رژیم سابق

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره فریبکاری شاه برای بقای خویش‌
۱۵ آبان ۱۳۵۷/ ۵ ذی الحجه ۱۳۹۸
ارتش شاهنشاهی,
یاغی‌گری نظامیان رژیم سابق

یک چیز تازه‌ای یکوقت بود سابق، بله؛ سابقِ ایام، که مردم باز آشنای به این مسائل نبودند و نشده بودند اگر یک نظامی می‌آمد توی بازار و هر غلطی می‌خواست بکند، کسی نبود بگوید نه؛ اگر دو تا ستاره اینجای یک کسی بود دیگر وا مصیبتا بود! هر جا می‌رفت و هر کاری می‌خواست بکند و هر شرارتی می‌خواست بکند، کسی نبود که بگوید نه.