ارتش طاغوت، سرکوبگر ملت

سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی (برکات نهضت)
۱۳ تیر ۱۳۵۸/ ۹ شعبان ۱۳۹۹
ارتش شاهنشاهی,
ارتش طاغوت، سرکوبگر ملت

رژیمهای طاغوتی ارتششان برای این است که مردم را اول سرکوب کنند. ارتش ایران هیچ وقت برای این نبوده است که بروند دشمنان را سرکوب کنند. این ارتشها برای سرکوب کردن شماهاست. شما هم شاید بسیاریتان یادتان باشد که متفقین وقتی که آمدند در سرحدات، زمان رضا خان، شاید بعضی‌تان یادتان باشد، وقتی که‌ آمدند در سرحدات، به مجرد اینکه اینها حمله کردند آنها فرار کردند ...

ارتش برای این نبود که مقابل یک قدرت خارجی باشد، ارتش برای این بود که ماها را سرکوب کنند تا دیگران بیایند بخورند و ما نتوانیم حرف بزنیم. برای این بود. یک همچو ارتشی نمی‌تواند مقاومت کند در مقابل یک قدرت، بلکه نتوانست مقابله کند در مقابل شماها.