کشتار مردم در ارتش رژیمهای فاسد

سخنرانی در جمع روحانیون و فرماندهان (مقایسه حکومت اسلامی با رژیمهای فاسد)
۲۴ تیر ۱۳۵۸/ ۲۰ شعبان ۱۳۹۹
ارتش و مردم,
کشتار مردم در ارتش رژیمهای فاسد

در رژیمهای فاسد، از باب اینکه خیانتکارند به ملت، از ملت می‌ترسند، و برای اینکه نبادا یکوقت ملت که ناراضی از آنهاست قیامی بکند، یک ارتشی درست می‌کند که این ارتش ملت را بترساند. در رژیمهای فاسد، ارتش برای ارعاب ملت ایجاد می‌شود؛ و ملت هم ارتش را دشمن خودش می‌داند و ارتش هم ملت را. از این جهت، اینها همیشه از هم جدا هستند و بدخواه همه هستند. شاید آنهایی که مسجد می‌روند عوض اینکه دعا بکنند، نفرین می‌کنند. آنها هم که در ارتش هستند- ارتش رژیم فاسد- به جای اینکه حفاظت کنند از ملت، ملت را با تفنگ می‌کشند. این مال رژیم فاسدی که ایجاد ارتش برای این است که خودش می‌ترسد، و مردم را می‌ترساند که نبادا مردم بر ضدش قیام کنند.