نداشتن محتوای نظامی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (تغییر معانی الفاظ و اقتصاد ویران ایران)
۱۱ آبان ۱۳۵۷/ ۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
ارتش شاهنشاهی,
نداشتن محتوای نظامی

در نظاممان هم که می‌رویم الفاظ زیاد است! این قدر «سپهبد» و «ارتشبد» ما داریم که فوجها «سپهبد» و «ارتشبد» ما داریم! یکی از ظُرَفا «1» می‌گفت در تمام امریکا دو تا ارتشبد- نمی‌دانم- سه تا ارتشبد، به صورت این معنی هست اما ایران صفها از ارتشبد هست، صدها- نمی‌دانم- سپهبد هست! آن الفاظ همه‌اش به قوت خودش باقی است لکن‌ محتوایش را وقتی بروی می‌بینی آقای «ارتشبد» محتوا ندارد!