در قصرها ننشسته‌ایم

سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی (هشدار به کشورهای منطقه)
صبح ۱۸ بهمن ۱۳۶۲/ ۴ جمادی الاول ۱۴۰۴
کارگزاران نظام اسلامی,
در قصرها ننشسته‌ایم

ما در قصرها ننشسته‌ایم و دیگران را تحت فشار قرار داده باشیم. ایران همین است که می‌بینید. نخست وزیرش، وزیر خارجه‌اش، رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، همه یک مردم عادی هستند و با مردم رفیق‌اند. باید با مردم آشنا شد. دولتها باید با مردم آشنا بشوند. مردم را زیر فشار قرار ندهند. دنیا قبول نمی‌کند دیگر این را.