در ارتباط با دشمن بصیر باشید

پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی (لزوم صبر و استقامت)
۲ فروردین ۱۳۶۸/ ۱۴ شعبان ۱۴۰۹
بصیرت,
در ارتباط با دشمن بصیر باشید

من باز می‌گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی‌تان- به خیال خام خودشان- بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه‌ای آرامتان نمی‌گذارند.