کشور آسیب نمی‌بیند

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
۴ آبان ۱۳۶۰/ ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۱
عزاداری,
کشور آسیب نمی‌بیند

عاشورا را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید.