ملی‌ها هم باید به دنبال گسترش روضه‌ باشند!

سخنرانی در جمع وعّاظ تهران (تکالیف روحانیون)
۱۷ تیر ۱۳۵۸/ ۱۳ شعبان ۱۳۹۹
عزاداری,
ملی‌ها هم باید به دنبال گسترش روضه‌ باشند!

نمی‌دانند این قشرهای سیاسی که چه خدمتی این منبر، این محراب، به این کشور کرده. اینها چنانچه ملی هستند- ما کار نداریم که آیا به خدا هم کار دارند یا نه- اگر ملی هستند، اگر کشورشان را می‌گویند می‌خواهیم، اگر ملت را می‌گویند که ما می‌خواهیم، اینها باید دامن‌بزنند به این روضه‌خوانی‌ها، برای اینکه این روضه‌خوانی‌ها این ملت شما را حفظ کرده، این روضه‌خوانی‌ها و مصیبت و گریه است که کشور شما را حفظ کرده.